WARUNKI OTRZYMANIA ODLICZENIA ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:
1/ dokonanie zakupu i fiskalizacji kasy przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
2/ zgłoszenie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji (warunek ten nie jest obowiązkowy dla korzystania ze zwolnienia ale jest podstawą nadania numeru ewdencyjnego),
3/ złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
4/ dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
5/ zapłata całości należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
6/ rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ustawowym - przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje i kryteria i warunki techniczne.

W celu skorzystania z odliczenia należy rozpocząć ewidencjonowanie  w terminach ustawowycha gdyż opóźnienie terminu rozpoczęcia powoduje, że ulga się nie należy. Ulga dotyczy zakupu kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania i może dotyczyć większej ilości niż jednej sztuki. Kasy nabywane w okresie późniejszym nie uprawniają do ponownego korzystania z ulgi. Podobnie nie skorzystają z niej podatnicy, który rozpoczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz ulgi nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy nabyciu kolejnej zakupionej kasy fiskalnej.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.